pytanie

  • slide2
  • porady prawne gdańsk

Dofinansowanie z urzędu pracy część 7 - jak otrzymać maksimum punktów?

Dofinansowanie z urzędu pracy przyznawane jest osobom, których wnioski zostały najlepiej ocenione. Ocena jest dokonywana poprzez przyznanie każdemu z wniosków określonej liczby punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć wniosek wynosi 50. Minimalna 0. Z tego wpisu dowiesz się, jak osięgnąć maksymlaną ilość punktów za wniosek i tym samym zdobyć upragnione środki pieniężne.
 
To, czy uzyskamy dofinansowanie, zależy nie tylko od tego, jaka punktacja zostanie przyznana naszemu wnioskowi. Jest to zależne jeszcze od kilku czynników.
 
Wynika to z faktu, że nie istniej coś takiego jak „próg gwarantujący przyznanie środków”. Próg jest zawsze elastyczny. To, jaka ilość punktów zagwarantuje nam otrzymanie środków, zależy od ilości dofinansowań przewidzianych przez dany urząd pracy, ilość osób przystępujących do konkursu, oraz wyniki osiągnięte przez pozostałych wnioskodawców. Innymi słowy – o tym, czy to akurat nasze konto zasilą środki pieniężne, zadecyduje to, jak nasza punktacja będzie prezentować się na tle konkurencji.
 
Naszym celem jest więc osiągnięcie jak najwyższej ilości punktów. Jak to jednak osiągnąć?
 
Zacznijmy od tego, że punktacja nie jest przyznawana na „chybił-trafił”. Oczywiście, istnieje w niej element losowy, oceny. Niemniej jednak podstawą przyznawania punktów jest tabela stanowiąca załącznik do regulaminu przyznawania środków, która dokładnie określa sposób i kryteria oceny. Nie jest więc tajemnicą, że znajomość owej tabeli jest nieodzowna, jeżeli chcemy osiągnąć pozytywny wynik.
 
Opisywana wyżej tabela zawiera 10 kryteriów, które podlegają ocenianiu przez komisję. Jedne z nich potrafią zapewnić większą ilość punktów, inne mniejszą. Jedne są bardzo ocenne, inne sztywne. Wszystkie łączy jednak wspólna cecha – możemy wpłynąć na ilość uzyskanych za nie punktów poprzez odpowiednie sformułowanie wniosku.
 
Jakie to kryteria? Jak zmaksymalizować ilość uzyskanych w ich ramach punktów? O tym poniżej.
 

Kryterium I – Przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy

Przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy jest najistotniejszym ze wszystkich kryteriów – można w jego ramach uzyskać do 20 pkt, co stanowi 40% możliwej do uzyskania punktacji.
 
W ramach tego kryterium występują 2 podkategorie:
 
1) Udokumentowane wykształcenie zawodowe, uprawnienia, szkolenia, kursy
 
oraz
 
2) Udokumentowane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, staże, praktyki, wolontariat, zaświadczenia od firm)
 
Brak udokumentowania którejkolwiek z ww. kategorii będzie kosztował nas nie przyznaniem punktów, co w zasadzie pozbawia nas szans na otrzymanie pieniędzy.
 
Zwróćmy uwagę na słowo „udokumentowane”, które pojawia się w obu podkategoriach. Określenie to jest niezwykle istotne. Wskazuje ono jednoznacznie, że jeżeli liczymy na otrzymanie jakichkolwiek punktów, zmuszeni jesteśmy wykazać naszą wiedzę i umiejętności przy pomocy dokumentów, które powinny stanowić załącznik do naszego wniosku.
 
Nawet najbardziej finezyjne opisy dotyczące naszego przygotowania nie dadzą nam nic, o ile nie znajdą potwierdzenia w dokumentach. Koniecznie wiec, przed przystąpieniem do pisania wniosku, pozbierajmy wszystkie papiery, które będą potwierdzać nasze kwalifikacje.

Wykształcenie

Zagłębimy się teraz w podkategorię „wykształcenie”.
 
Pojęcie wykształcenia powinno być interpretowane szeroko. W pierwszej kolejności w tej podkategorii znajdą się ukończone przez nas szkoły i studia.
 
Nie ma potrzeby, by podawać wszystkie ukończone przez nas placówki edukacyjne. W przypadku osób, które nie zdecydowały się na studia, wystarczy podanie ostatniej ukończonej szkoły. Oczywiste jest, że jeżeli ktoś ukończył liceum, to musi mieć za sobą również szkołę podstawową.
 
Osoby, które uczęszczały do szkoły, ale jej nie ukończyły, powinny złożyć dokument, z którego wynika, że uczęszczały do danej placówki, oraz dokument ukończenia w całości poprzedniej szkoły.
 
Nieco inaczej wygląda sprawa osób, które ukończyły studia.
 
Zalecam dołączenie do wniosku świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, oraz świadectwa ukończenia studiów.
 
Jeżeli ukończyliśmy kilka kierunków – załączmy dokumentację potwierdzającą ukończenie każdego z nich. To samo tyczy się studiów podyplomowych, doktoranckich, etc.
 
W kategorii „wykształcenie” mieszczą się też uprawnienia, szkolenia i kursy. Do naszego wniosku dołączmy dokumentację dotyczącą tych z nich, które maja bezpośredni lub pośredni związek z planowanym przez nas przedsięwzięciem.
 
Dla przykładu – jeżeli planujemy otworzyć salon fryzjerski, to nie musimy załączać kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych. Natomiast może nam się przydać np. kurs z zakresu prowadzenia firmy.
 
Urząd pracy nie określa, jakie kryteria ma spełniać dokument dotyczący odbytych kursów. Nie ma też ograniczeń co do tego, kto taki dokument powinien wystawić. Innymi słowy, załączajmy wszystko, co mamy. Odbyłeś szkolenie z zakresu informatyki w Microsofcie? Super – załączaj. Wujek Henryk przeszkolił Cię z zakresu obsługi ksera – również dołącz. Co do zasady – czym więcej, tym lepiej.

Doświadczenie zawodowe

Jeżeli chodzi o podkategorię „doświadczenie zawodowe”, to w pierwszej kolejności dołączmy dokumenty dotyczące naszego zatrudnienia. Zacznijmy od świadectw pracy. Jeżeli takowych nie posiadamy – przedstawmy umowę. Jeżeli i tej brakuje – dowolny inny dokument, z którego wynika, że byliśmy gdzieś zatrudnieni.
 
Koniecznie załączmy też umowy zlecenia i umowy o dzieło, oraz zaświadczenia o ukończeniu staży, kursów, praktyk, wolontariatów, etc. Nawet przynależność do niektórych organizacji, kół naukowych czy podobnych podmiotów warta jest udokumentowania.
 
Osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym mogą ograniczyć się do podania doświadczenia zawodowego związanego jedynie z przedmiotem ich planowanej działalności. Osobom, które posiadają nieco skromniejsze udokumentowane doświadczenie, polecam załączyć wszelkie dokumenty świadczące o zatrudnieniu, niezależnie od tego, czy zatrudnienie dotyczyło branży docelowej.
 
Jeżeli idzie o uzupełnianie wniosku – przede wszystkim wpiszmy wszystkie dotyczące nas dokumenty jako załączniki, a kserokopie dokumentów dołączmy do składanego wniosku.
 
W naszym wniosku znajduje się też rubryka dotycząca wykształcenia i doświadczenia. Uzupełniając ją odwołajmy się po krótce do każdego z załączanych dokumentów. Opiszmy, że dzięki temu szkoleniu potrafimy to, a tamten kurs zapewnił nam takie i takie umiejętności, które są niezbędne przy naszym przyszłym przedsięwzięciu.
 

Kryterium II - Posiadanie deklaracji współpracy/ listów intencyjnych/ ankiet od odbiorców

Kryterium II pozwala nam zdobyć maksymalnie 6 punktów – po jednym punkcie za jeden egzemplarz któregokolwiek z ww. dokumentów.
 
Składane dokumenty nie muszą mieć charakteru mieszanego, tj. jeżeli nie złożymy ani jednego listu intencyjnego, ale za to dołączymy 6 deklaracji współpracy, i tak uzyskamy 6 punktów.
 
Co do samych dokumentów deklaracji współpracy / listów intencyjnych / ankiet od odbiorców – nie ma w tym przypadku żadnych wymagań co do formy czy treści. Ważne, by z dokumentu takiego wynikało jedynie, kto i z kim chce zawrzeć potencjalnie współpracę. Potrzebujemy więc wskazać w nim dane osoby deklarującej, umożliwiające jej identyfikację, dane pozwalające na identyfikację naszej osoby, oraz dowolnie sformułowaną deklarację, że ww. osoba zamierza korzystać z naszych usług.
 
O ile nie ma kryteriów dotyczących ww. dokumentów, to warto jednak, by nie podważały one naszej wiarygodności. Np. Jeżeli zamierzamy zajmować się administracją baz danych firm, to fajnie, jeżeli zdobędziemy deklaracje podbite pieczątkami firm, które mogę posiadać bazy danych. Gorzej, jeżeli zamierzamy otworzyć siłownię na osiedlu, a na deklaracji podpisze się jedynie nasza 70-letnia ciotka.
 
W mojej ocenie niewybaczalne jest załączenie mniejszej ilości deklaracji/listów intencyjnych niż 6. W ten sposób świadomie rezygnujemy z punktacji. Wiem, że nie każdy może pozwolić sobie na zdobycie 6 cudownie wyglądających listów intencyjnych od firm. Ale jeżeli jesteśmy już pod ścianą, zdobądźmy deklaracje od kogokolwiek – przyjaciół, rodziny, znajomy, obcych, czy nawet wspomnianej wcześniej 70-letniej ciotki.
 
I jeszcze jedno. Pamiętajmy, że żaden z ww. dokumentów nie ma żadnej mocy sprawczej. Tzn. nikt spośród osób deklarujących chęć podjęcia współpracy, nie jest zmuszony do jej rzeczywistego podjęcia. Watro to uzmysłowić naszym „przyszłym kontrahentom”, szczególnie, gdy obawiają się konieczności zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań.
 

Kryterium III - Predyspozycje osobowościowe wnioskodawcy, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego

Powyższa kategoria może zapewnić nam maksymalnie 2 punkty. Otrzymana punktacja zależy od tego, jakie wrażenie zrobimy na doradcy zawodowym. Pod tym względem jest więc kategorią wyjątkowo ocenną.
 
Punktacja jest przyznawana w oparciu o nasze spotkanie z doradcą zawodowym, które ma miejsce jeszcze przed złożeniem wniosku.
 
Jeżeli zależy nam na otrzymaniu maksymalnej punktacji (a powinno), postarajmy się wypaść jak najlepiej. Dotyczy to zarówno naszej znajomości dziedziny, w której zamierzamy prowadzić działalność, jak również naszej powierzchowności. Starajmy się więc stawić na spotkaniu wypoczęci, w stosownym stroju. Poświęćmy też kilka chwil na ponowne przeczytanie wniosku tak, byśmy potrafili odpowiedzieć na dotyczącego go pytania. W szczególności – powinniśmy potrafić szczegółowo opisać działalność, którą zamierzamy prowadzić.
 

Kryterium IV - Udokumentowany udział środków własnych

Udział środków własnych w przedsięwzięciu może zapewnić nam aż do 6 punktów.
 
W ramach tej kategorii występują 3 przedziały punktowe, zależne od udokumentowanych środków.
 
Gdy wykażemy posiadanie kwoty większej niż 20% wnioskowanej wysokości dofinansowania otrzymamy 6 punktów.
 
Gdy nasze fundusze mieszczą się w przedziale od 10% do 20% kwoty, o którą się ubiegamy, zostaną nam przyznane 4 punkty.
 
Jeżeli nasze zasoby finansowe są mniejsze niż 10% wnioskowanej dotacji – otrzymamy 0 punktów.
 
Osoby, które posiadają dość szczupłe zasoby finansowe – uspokajam: każdy może osiągnąć maksymalną ilość punktów w tej kategorii.
 
Zacznijmy od kwestii technicznych - Czym jest udokumentowany udział środków własnych?
 
Udział środków własnych w rozumieniu tabeli, to nic więcej, jak kwota środków znajdujących się na naszym rachunku bankowym, a będąc zupełnie precyzyjnym – kwota figurująca na wyciągu z naszego rachunku bankowego, który to wyciąg będzie stanowił załącznik do naszego wniosku.
 
Co istotne z naszego punktu widzenia – kwota ta musi się więc znajdować na naszym koncie jedynie przed pobraniem owego wyciągu.
 
Urząd pracy nie weryfikuje, jakie jest jej pochodzenie. Urząd pracy nie sprawdza, czy kwota ta jest na naszym koncie po złożeniu wniosku. Urząd pracy patrzy jedynie na treść załączonego wyciągu. Jeżeli figurująca na nim suma przekracza 20% wnioskowanych środków – otrzymamy maksymalną ilość punktów w tej kategorii.
 
Fakt braku weryfikacji pochodzenia (i pozostawania) środków pieniężnych na naszym koncie powinien być przez nas z premedytacją wykorzystany.
 
Wiele osób przed złożeniem wniosku o dotacje pozostaje przez pewien okres czasu bez żadnych źródeł dochodu, ciężko więc im zgromadzić kwotę mogącą sięgać nawet do 5000 zł.
 
Jeżeli nie mamy kwoty powyżej 20% procent wnioskowanej dotacji zgormadzonej na naszym koncie, zróbmy wszystko, by zawitała ona na nim przynajmniej na te 5 minut, w których będziemy pobierać wyciąg z banku. I mówiąc wszystko, mam tu na myśli DOSŁOWNIE wszystko (oczywiście w granicach prawa).
 
Poprośmy więc rodzinę i znajomych o chwilowy przelew. Weźmy szybką pożyczkę z banku. W ekstremalnych sytuacjach skorzystajmy nawet z tzw. chwilówek.
 
Walczymy w tym przypadku o 6 punków. Mogą one przeważyć o przyznaniu bądź nie przyznaniu nam środków, wykażmy się więc inwencją i determinacją.
 
Co do samej formy wyciągu – nie ma tu wymogów formalnych, niemniej jednak warto udać się osobiście do banku i poprosić o wydrukowanie wyciągu ze stanem naszego konta (jest to bezpieczniejsza opcja niż wydruk ze strony internetowej). Najlepiej do wniosku załączyć wyciąg pobrany maksymalnie na kilka dni przed złożeniem wniosku w urzędzie pracy.
 
Zadbajmy też o to, by na wyciągu widniało nasze imię i nazwisko (nie powinniśmy przedkładać wyciągów z kont należących do innych osób, chociażbyśmy z nich na bieżąco korzystali).
 
Rachunek bankowy nie musi spełniać żadnych konkretnych warunków, poza tym, by należał do nas. Jeżeli nie posiadamy własnego konta, najlepiej założyć imienny rachunek osobisty przed złożeniem wniosku. Wiele banków ma w swojej ofercie możliwość założenia takiego rachunku za darmo, a także jego darmowe utrzymanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po otrzymaniu dofinansowania taki rachunek zlikwidować.
 
Na koniec opisu tej kategorii jeszcze jedna praktyczna wskazówka.
 
Kwota udziału środków własnych nie musi być przeznaczona na zakup jakichkolwiek produktów czy usług. Nie musimy też wykazywać jej faktycznego udziału w naszym przedsięwzięciu. Suma ta ma jedynie charakter deklaratoryjny – wystarczy, że wykażemy jej posiadanie na zasadach opisanych powyżej.
 

Kryterium V - Czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych

W tym przypadku możemy otrzymać 2 punkty albo 0 punktów – zależnie czy jesteśmy zarejestrowani w PUP przez okres poniżej 3 miesięcy, czy przez dłuższy okres czasu.
 
Niestety, jeżeli chodzi o tą kategorię, nie da się wiele zrobić. Oczywiście, jeżeli planujemy założyć działalność i nie mamy pracy, to warto zarejestrować się w urzędzie pracy jak najszybciej. Natomiast jeżeli jesteśmy zmuszeni rejestrować się tuż przed złożeniem wniosku, musimy liczyć się ze stratą 2 punktów.
 

Kryterium VI - Przynależność do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na dzień złożenia wniosku.

W tej kategorii możemy uzyskać 3 punkty bądź 0 punktów. Podobnie jak w przypadku kategorii V, tak i w tym przypadku mamy niewielkie pole manewru, jeżeli chodzi o możliwość zmaksymalizowania punktacji, gdyż albo przynależymy do uprzywilejowanej grupy, albo też nie.
 
Przyjrzyjmy się owym grupom „będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Zgodnie z ustawą do owej kategorii należą:
 
1) bezrobotny do 30 roku życia,
2) bezrobotny długotrwale - pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;
3) bezrobotny powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
5) bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do18 roku życia,
6) bezrobotny niepełnosprawny.
 
Składając wniosek należy w nim wyraźnie zaznaczyć, że należymy do którejś z ww. grup (o ile należymy), oraz wskazać, do której. Warto też złożyć jako załącznik dokument, który potwierdza ową przynależność. Wystarczy spełnić tylko jedno z ww. kryteriów, by otrzymać 3 punkty w tej kategorii.
 

Kryterium VII - Analiza finansowa przedsięwzięcia

Tu jesteśmy w stanie uzyskać od 0 do 3 punktów. Podstawą oceny jest wyliczenie zawarte w naszym wniosku.
 
W pierwszej kolejności upewnijmy się, że nasz wniosek wolny jest od pomyłek rachunkowych – te mogą obniżyć naszą punktację.
 
Kolejnym krokiem jest racjonalność naszych prognoz co do wydatków i kosztów. Jeżeli np. przewidujemy, że wynajmiemy w centrum Warszawy lokal o powierzchni 40 m2 za kwotę 100 zł miesięcznie, to źle świadczy to o racjonalności naszego podejścia. W podobnej sytuacji znajdziemy się, gdy chcąc otworzyć jednoosobową firmę sprzątającą niezatrudniającą pracowników oszacujemy nasze dochody na 10.000 zł miesięcznie. Warto więc poświęcić chwilę na analizę rynku i podpatrzyć np. ceny konkurencji.
 
Ostatnią rzeczą, jaką możemy zrobić, jest udokumentowanie naszych prognoz. Ty możesz wiedzieć, ile zarabia się w planowanej przez Ciebie branży. Osoby, które będą Cię oceniać, już niekoniecznie. Zalecane jest wiec dodanie dokumentów, np. statystyk, informacji, cenników, które mogą potwierdzić oszacowane przychody.
 
Dobrym pomysłem jest też dołączenie dokumentów racjonalizujących nasze koszty, np. oferty zakupu pojazdu czy najmu lokalu. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek – dołączenie np. cenników ze stacji benzynowych celem wykazania, Ile pieniędzy wydamy na paliwo, jest już drobną przesadą.
 

Kryterium VIII - Posiadanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej

Kategoria VIII pozwala nam na zdobycie do 5 punktów.
 
Maksymalna punktacja (5 pkt) zostanie nam przyznana w przypadku, gdy wykażemy posiadanie lokalu własnego. Posiadanie lokalu jest jednak pojęciem dość nieprecyzyjnym. Oczywiście, posiadaniem lokalu będzie np. własność czy użytkowanie wieczyste. Ale, zgodnie z polskim prawem, będzie to także najem, dzierżawa czy każde inne stałe zajmowanie nieruchomości, niezależnie od tytułu prawnego. Praktyka pokazuje, że dobrym pomysłem jest wyraźnie wskazać we wniosku, że mamy TYTUŁ POSIADANIA LOKALU WŁASNEGO (wraz z opisem o jaki rodzaj posiadania chodzi). Zaznaczmy to zarówno we wniosku, jak również zadbajmy, by potwierdzenie takiego stanu znalazło się w załączniku.
 
3 punkty otrzymamy za przedstawienie umowy przedwstępnej dotyczącej pozyskania lokalu, w którym zamierzamy prowadzić działalność. Umowa przedwstępna nie wymaga żadnej szczególnej formy - wystarczy zachować warunki formalne wyszczególnione w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli jednak jesteśmy w stanie np. wynająć dany lokal z możliwością wypowiedzenia umowy w razie niepozyskania środków, o ile zrobimy to z głową, to zdecydujmy się na takie rozwiązanie. Da nam ono potencjalnie dodatkowe 2 punkty (patrz ustęp wyżej).
 
1 punkt otrzymamy, gdy ograniczymy się jedynie do wskazania lokalu. Brak jest szczególnych warunków dotyczących wskazania. Należy więc uznać, że wystarczające jest podanie adresu lokalu, który zamierzamy pozyskać, oraz tytułu, na podstawie którego tego dokonamy.
 
0 punktów zostanie nam przyznane, gdy nie wskażemy żadnej nieruchomości.
 

Kryterium IX - Szczegółowość i spójność planowanego przedsięwzięcia

Kolejna kategoria o charakterze mocno ocennym. W ramach tej kategorii jesteśmy w stanie pozyskać 3 punkty.
 
W najprostszym ujęciu – maksymalną ilość punktów uzyskamy, jeżeli nasz wniosek będzie posiadał „ręce i nogi”.
 
Nasz wniosek musi być napisany w sposób racjonalny, uwzględniający panujące na rynku normy, oraz uwzględniający „wyobrażenia oceniających”. Nawet, jeżeli jesteśmy pewni przychodów w wysokości 20.000 zł miesięcznie, wstrzymajmy swoje konie i podajmy bardziej „racjonalną” wartość.
 
Wniosek powinien być też możliwie szczegółowy. Jeżeli piszemy, że metodą wejścia na rynek będzie marketingowa kampania internetowa, napiszmy o owej kampanii ze dwa czy trzy zdania. Nie każmy komisji domyślać się detali.
 
Warto też, by w naszym wniosku jedno wynikało z drugiego. Mam tu na myśli, że jeżeli np. otwieramy salon fizjoterapeutyczny, a piszemy, że doświadczenie zawodowe zyskaliśmy podczas pracy magazyniera, to nie do końca nasz wniosek jest składny.
 
Najlepszym pomysłem na zmaksymalizowanie ilości punktów, jest przekazanie naszego wniosku do przeczytania komuś bliskiemu. Nasz znajomy łatwiej niż my wychwyci np. błędy rachunkowe czy niespójności logiczne, które łatwo i szybko poprawimy.
 

Kryterium X - Dodatkowe punkty przyznane przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków

Ostatnia kategoria daje nam możliwość uzyskania dodatkowych 5 punktów. Jest to niestety kategoria dość problematyczna, gdyż na ocenę będzie wpływało kilka czynników.
 
Pierwszym czynnikiem jest jakość naszego wniosku. Jeżeli stworzony przez nas dokument będzie ponadprzeciętnie dobry, szczegółowy, estetyczny i przekonywujący, to możemy liczyć na dodatkowe punkty.
 
Pozostałe czynniki są jednak już dość enigmatyczne. Przede wszystkim, pracownicy urzędu pracy mogą mieć wytyczne co do tego, jakie działalności są preferowane. W jednym urzędzie będą stawiali na nowe technologie i rozwój – w takim przypadku najlepiej będą miały się wnioski z zakresu informatyki czy administrowania bazami danych. W innym urzędzie nacisk będzie kładziony na to, by powstały firmy świadczące usługi mniej wyspecjalizowane – np. z zakresu gastronomii czy sprzątania.
 
W każdym razie – warto zawsze zapytać się w urzędzie, za co może zostać nam przyznana dodatkowa punktacja. Taka informacja zawsze może nam pomóc w dostosowaniu naszego wniosku.
 
Na koniec wskazówka – zawsze, gdy tylko istnieje taka możliwość, zróbmy wszystko, by zdobyć w każdej kategorii jak najwięcej punktów. Nawet, gdy jesteśmy przekonani, że i tak wygramy konkurs i otrzymamy środki, walczmy o każdy dodatkowy punkt. Próg punktowy w urzędach pracy zmienia się przy każdym kolejnym konkursie – raz rośnie, raz maleje. A nie ma nic gorszego, niż otrzymać decyzję w przedmiocie odmowy przyznania środków, gdy zabrakło nam jedynie jednego punktu.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w poruszanym temacie, koniecznie napisz lub zadzwoń!
Ta strona używa plików cookies.