pytanie

  • porady prawne gdańsk
  • slide2

Dofinansowanie z urzędu pracy część 6 – na co (można) przeznaczyć środki

Dwfinansowanie z uzedu pracy jest dość pokaźną sumą – szczególnie dla osób, które wcześniej nie zarządzały funduszami w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Mając jednak takie pieniądze w zasięgu ręki, nieraz ciężko w racjonalny sposób określić, na co powinny zostać one przeznaczone. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, na co możesz przeznaczyć dofinasowanie z urzędu pracy oraz na co powinieneś przeznaczyć owe środki.

Dofinansowanie z urzędu pracy - Na co można przeznaczyć dotacje z urzędu pracy?

Informacji, na temat możliwego przeznaczenia środków, powinniśmy szukać w regulaminie przyznawania środków, opublikowanym przez urząd pracy, w ramach którego staramy się o dotację (dokładniej – na stornie internetowej urzędu). 
 
W ramach tego artykułu za wzór posłużył regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Jeżeli jednak starasz się o środku w ramach innego urzędu – koniecznie zapoznaj się z jego regulaminem. Akurat w tym zakresie uregulowania poszczególnych urzędów potrafią się znacząco różnić.

Zgodnie z ww. regulaminem – Wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (…)”.

W największym uproszczeniu – środki mogą być przeznaczone zarówno na zakup przedmiotów, jak również na pokrycie kosztów usług związanych z naszym przyszłym przedsięwzięciem.

Ww. zapis w dalszej części zawiera wymienienie wydatków, na które środki nie mogą być przeznaczone - nimi zajmiemy się w dalszej części artykułu.
W tym miejscu jednak chciałbym wskazać uwagę na kilka istotnych kwestii.

Raz – o ile regulaminy poszczególnych urzędów różnią się, to owe różnicy dotyczą zwykle zakupów o charakterze użytkowym, tj. samochodu, telefonu, komputera, mebli, etc., zapisy dotyczące kwestii kluczowych (jak np. brak możliwości przeznaczenia środków na pokrywanie opłat związanych z ZUSem) pozostają bez zmian.
 
Tym samym, zachęcam do zapoznania się z całością tego artykułu, ponieważ nawet jeżeli starasz się o środki w ramach innego urzędu pracy zdecydowana większość postanowień regulaminu będzie taka sama.

Dwa – wszystkie regulaminy są zbudowane w ten sam sposób, tj. zawierają wskazanie wydatków, na które dofinansowanie z urzędu pracy nie może zostać przeznaczone. Z zastrzeżeniem trzeciej, opisanej niżej kwestii, obowiązuje zasada – jeżeli coś nie znajduje się na liście wydatków zabronionych, to jest dozwolone.

Trzy – poza wydatkami zabronionymi, wskazanymi w regulaminie, urzędy pracy mają własne, wewnętrzne zasady dotyczące niedozwolonego przeznaczenia środków. Nie dalej jak rok temu Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku posiadał niepisaną zasadę, że nie wolno przeznaczyć na telefon komórkowy więcej niż 1000 zł pochodzących z dofinansowania (obecnie w regulaminie znajduje się już stosowny zapis dotyczący tej kwestii). Warto więc zawczasu dopytać się w urzędzie, na co jeszcze nie można wydać pozyskanych pieniędzy.
 
Teraz jednak przejdziemy do zakazów. Jak wspomniałem, zgodnie z regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, dofinansowanie z urzędu pracy może być przeznczone „(...) na zakup towarów i usług (…), Z WYŁĄCZENIEM”:

1) wynagrodzeń pracowników,

Pracownik jest tu rozumiany szeroko. Oznacza to, że środki nie mogą być przeznaczone nie tylko na osoby, które będą pozostawać z nami w stosunku pracy. Dotyczy to też osób współpracujących w oparciu o umowy o dzieło/zlecenia, czy wszelkiej maści podwykonawców.

2) finansowania szkoleń,

Dotyczy to zarówno finansowania edukacji (np. studiów podyplomowych), jak również wszelkich innych kursów, niezależnie czy jest to szkolenie, po którym możemy otrzymać dodatkowe uprawnienia (np. kurs na prawo jazdy), czy też jedynie zaświadczenie od byciu kursu.

3) opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS),

Zapis mogący wprowadzić w błąd. Wyraźnie zaznaczę – rejestracja działalności jest całkowicie bezpłatna. Nie ponosimy już kosztów związanych z rejestracją swojej osoby jako podatnika od towarów i usług (ten obowiązek odpadł na początku 2015 roku).

Co zaś tyczy się ZUS - tu niestety nie możemy przeznaczyć na ten cel środków z urzędu pracy.

4) kaucji, kosztów dzierżawy, czynszów,

Powyższe dotyczy tak lokali oraz urządzeń, jak i innych przedmiotów.

5) opłat skarbowych i administracyjnych, opłat związanych z podatkami, koncesji,

Dla większości osób będą to opłaty związane z koniecznością odprowadzania podatku VAT oraz podatku dochodowego. Pamiętajmy jednak, że DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY JEST KOSZTEM. Oznacza to, że zwykle trochę poczekamy, zanim zaczniemy płacić podatek dochodowy.

6) akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasingu,

Dotyczy to zarówno obrotu dokonywanego za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych, jak również nabywania ich bezpośrednio od zbywcy.

Co do leasingu – jest to konstrukcja podobna do czynszu, więc nie można na nią przeznaczyć środków z urzędu pracy.

7) wydatków inwestycyjnych obejmujących np. koszty budowy i remonty kapitalne,

Co do powyższego zapisu, to jest on traktowany dość liberalnie. Możliwe jest np. przeznaczenie części środków na adaptację lokalu. O tym, czy możemy przeznaczyć środki na ten cel, będzie zawsze decydować zakres i charakter takich prac. Warto więc, przed wnioskowaniem o przyznanie środków, dopytać się w urzędzie, czy w naszym przypadku możemy przeznaczyć określoną część dofinansowania na dostosowanie naszego punktu do zakresu naszej działalności.

8) sprzętu, pojazdu w przypadku braku uprawnień do jego obsługi,

Dotyczy to przede wszystkim prawa jazdy. Należy też pamiętać, że obsługa poszczególnych kategorii urządzeń, może wiązać się ze zdobyciem szczególnych zezwoleń wymaganych przez prawo.

9) nieruchomości, gruntów,

Czyli nie możemy przeznaczyć środków z dofinansowania, nawet częściowo, na zakup jakichkolwiek nieruchomości (mieszkań, działek, etc.). Powyższy zakaz dotyczy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz użytkowania wieczystego.

10) pojazdu do świadczenia usług transportu drogowego,

Chodzi tu o wszelkiej maści samochody dostawcze i służące do transportu ludzi i przedmiotów. Nie ma przy tym znaczenia, jaka będzie rzeczywista funkcja pojazdu (np. argumentujemy, że pojazd będzie używany jako samochód osobowy).

11) samochodu osobowego, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności; koszt samochodu nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty,

Każdy urząd może regulować tą kwestie odmiennie. Odnosząc się do powyższego – zapis ten jest nieprecyzyjny.

Możemy zakupić samochód o DOWOLNEJ WARTOŚCI. Może to być i nowy Mercedes za 500.000 zł. Warunkiem jednak jest, by udział środków urzędu w tym zakupie nie przekraczał 50% wnioskowanej kwoty. Innymi słowy. Jeżeli staramy się o 15.000 zł, to kupując ww. Mercedesa, możemy na ten cel przeznaczyć 7.500 zł pochodzących z dofinansowania z urzędu pracy, natomiast pozostałą kwotę 492.500 zł pokryjemy z własnej kieszenie.

Odnosząc się do warunku pozostawania w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności – ten element jest traktowany dość liberalnie. Oznacza to, że dofinansowanie z urzędu pracy możemy przeznaczyć nie tylko na samochód przystosowany do transportu towarów. Możemy zakupić także zwykłe auto osobowe, jeżeli tylko w ramach naszej działalności zamierzamy dojeżdżać do klienta, chociażby sporadycznie.

Pod tym względem usługodawcy mają nieco łatwiej. Osoby, które będą starać się o środki na prowadzenie punktu stacjonarnego (sklepu, restauracji), mogą mieć większy problem z wykazaniem zasadności takiego zakupu.

12) paliwa,

Dotyczy to zarówno paliwa do samochodu, jak również innych paliw wykorzystywanych w urządzeniach stosowanych przez wnioskodawcę.

13) dokonywania zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz innych członków rodziny,

W przypadku PUP w Gdańsku zapis ten dotyczy niemal tylko samochodu (tylko on może być używany i nabyty od osoby, która nie trudni się zawodowo sprzedażą).
Problematyczna jest kwestia tego, czy można zakupić coś od osoby spełniającej powyższe kryteria (np. małżonka), ale w ramach działalności prowadzonej przez tą osobę. Co istotne, przy składaniu wniosku nie podajemy, od kogo zamierzamy zakupić daną rzecz (poza samochodem). Urząd nie jest więc w stanie tego zweryfikować, aż do czasu przedstawienia faktury. Zdania w tym przedmiocie są jednak podzielone, więc profilaktycznie lepiej zakupywać towary od osób, które nie łapią się ww. kryterium.

14) towarów do handlu oraz materiałów i surowców do produkcji w wysokości powyżej 50% wnioskowanej kwoty,

Należy po prostu tak rozplanować zakupy, by nie przekroczyć połowy przyznanych środków na cele związane z zakupem materiałów i surowców.

15) rzeczy używanych zakupionych na podstawie umowy kupna-sprzedaży; wyjątek stanowi zakup samochodu,

Każdy urząd może regulować tą kwestie odmiennie. Zasadą jest jednak to, że zakupione rzeczy powinny być nowe.

16) telefonu komórkowego za kwotę wyższą niż 1000 zł.

Zapis, o którym już wspominałem. Każdy urząd może regulować tą kwestie odmiennie. Odnosząc się natomiast do powyższego – zapis ten jest dość nieprecyzyjny.
 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach PUP w Gdańsku wnioskować o przyznanie środków na zakup telefonu nawet za kwotę kilku tysięcy złotych. Istotne jest to, by jednak udział środków przyznanych przez urząd nie przekraczał kwoty 1000 zł. Innymi słowy – nadwyżkę zapłacimy z własnej kieszeni.
 

Dofinansowanie z urzędu pracy - Na co powinniśmy przeznaczyć środki?

W pierwszej kolejności, wnioskowane przez nas środki powinny być przeznaczone na zakup rzeczy, które uwiarygadniają nasz wniosek. Pamiętajmy, że przy wystawianiu oceny, brane jest pod uwagę kryterium celowości wnioskowanych środków. Jeżeli prowadzimy zakład fryzjerski, to wyszczególnienie w zakupach np. specjalistycznych foteli czy akcesoriów do strzyżenia włosów, da nam znaczenie więcej, niż wnioskowanie jedynie o samochód, telefon i komputer, gdyż te ostatnie nie mają bezpośredniego związku z planowanym przedsięwzięciem.

Przy planowaniu zakupów kierujmy się zasadą – najpierw niezbędne wydatki, potem mniej istotne. Warto też w pierwszej kolejności planować zakup większych przedmiotów, natomiast o drobiazgach pomyśleć dopiero, gdy zostaną nam na to jeszcze jakieś wolne środki.

Na początku odpowiedz sobie na pytanie – co jest najdroższym, najbardziej niezbędnym sprzętem bądź usługą w planowanym przedsięwzięciu? Wiem, że na tym etapie kuszące jest przeznaczenie środków na samochód czy komputer z wyższej półki. Przedmioty te jednak zwykle nie są niezbędne do prowadzenia działalności – stanowią jedynie dodatek.

Oczywiście, może okazać się, że jednak potrzebujemy super komputera, bo zamierzamy zajmować się grafika komputerową albo pisaniem programów. W takim przypadku jest to nasz priorytet. Co innego, gdy np. komputer będziemy używać głownie do wysyłania i odbierania maili.

Jeżeli nie wiesz, co jest w twoim przypadku niezbędnym wydatkiem o sporym koszcie, poniżej przedstawiam kilka sugestii.

Obsługa prawna i księgowa – od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych rocznie.

Czy sam będziesz potrafił prowadzić księgowość? Czy sam poradzisz sobie z wszystkim formalnościami, które są związane z prowadzeniem działalności? Jeżeli nie, będziesz zmuszony skorzystać z pomocy osób trzecich.

Strona internetowa i marketing – od tysiąca do kilku tysięcy złotych rocznie.

Czasy, gdy można było liczyć na to, że klient przyjdzie do nas z ulicy, mamy już za sobą. Obecnie rynek działa w inny sposób. Konsumenci, zanim wyjdą z domu, zaczynają od sprawdzenia dostępnych możliwości w Internecie. Tu nie ma taryfy ulgowej. Musisz mieść stronę internetową, niezależnie od tego, czym się zajmujesz.
 
Musisz też zadbać o to, by twoja strona była widoczna w sieci. Tu może okazać się konieczne skorzystanie z pomocy specjalistów lub wykupienie kampanii marketingowej.

Biurko, krzesło, komputer, drukarka, telefon, regał na dokumenty – kilka tysięcy złotych.

Niezależnie czym się zajmujesz, będziesz potrzebował ww. przedmiotów – chociażby po to, by wydrukować fakturę i mieć gdzie trzymać dokumenty. Jeżeli nie masz któregoś z ww. przedmiotów, to czas pomyśleć o tym, by go zakupić. Polecam jednak początkowo skupić się na tańszych wersjach ww. przedmiotów. Dopiero, gdy zostaną nam nadwyżki, możemy się zastanowić na przeznaczeniem na ten cel większej ilości środków.

Gdy już uporamy się z rozplanowanie wydatków na najważniejsze dla nas przedmioty i usługi, a zostaną nam jeszcze wolne środki. możemy pomyśleć o zakupie tańszych i mniejszych rzeczy. Jeżeli skończą Ci się pomysły na zakupy, to pamiętaj, że pewnie i tak będziesz potrzebował którejś z niżej wskazanych rzecz/usług.

Materiały promocyjne/kampanie marketingowe

Do klientów będziesz musiał jakość dotrzeć. Mogą Ci w tym pomóc internetowe kampanie marketingowe czy wykpienie reklam w serwisach. Zwykle nie wiążę się to z kosztami większymi niż kilkaset złotych. W większości branż przydatne okazują się także ulotki czy wizytówki.

Materiały biurowe

Zszywacze, segregatory, ryzy papieru, tonery do drukarki. Pamiętaj, że we wniosku możesz po prostu wskazać zbiorczą kategorie „materiały biurowe”, bez konieczności rozbijania jej na pojedyncze przedmioty. Byle mieściło się to w granicach rozsądku. Dla przykładu, zapis „materiały biurowe – 3.000 zł” nie jest rozsądny…

Dopiero w sytuacji, gdy skończą nam się pomysły na zakupy i nie będziemy w żaden rozsądny sposób w stanie rozdysponować pozostałych nam środków, możemy pozwolić sobie na zakup droższego telefonu, komputera o lepszych parametrach, czy samochodu.

Tytułem zakończenia. Gorąco zachęcam do tego, by zawsze wnioskować o dofinansowanie z urzedu pracy w maksymalnej możliwej przyznawanej w ramach danego urzędu pracy wysokości. Każdy zakupiony sprzęt czy nabyta usługa mogą zadecydować o sukcesie bądź porażce naszej firmy.

Warto też zaznaczyć, że po akceptacji naszego wniosku i przyznaniu dofinansowania z urzędu pracy możliwe jest modyfikowanie naszej listy zakupów. Możemy np. wykreślić część wcześniej wskazanych wydatków i wpisać w ich miejsce rzeczy, które nagle okazały się potrzebne.

W przypadku, jeżeli uda nam się zakupić rzeczy taniej niż planowaliśmy, możemy nadwyżkę przeznaczyć na inne towary i usługi – pierwotnie we wniosku nie wskazane.

Należy przy tym pamiętać, że przed każdą modyfikacją listy zakupów koniecznie powinniśmy skontaktować się z urzędem pracy i uzyskać jego akceptację.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w poruszanym temacie, koniecznie napisz lub zadzwoń!
Ta strona używa plików cookies.